schedual_back

א ב ג ד ה ו
 9:00 יוגה בהריון ובחופשת לידה* בהרשמה מראש 9:00 ויניאסה יוגה  יוגה טיפולית בהוד השרון – פרטנייוגה תרפיה 9:00 ויניאסה יוגה יוגה טיפולית בהוד השרון -שיעורי יוגה פרטיים 9:00 ויניאסה לקראת שבת
19:00 ויניאסה יוגה  18:00 ויניאסה יוגה 19:00 ויניאסה יוגה